Board

 

Prof. NICU D. OCTAVIAN

Adresa: BucureÅti, Aleea Obcina MicÄ, nr. 3

Telefon: 021/726.63.54

Fax: 021/311.84.34

E-mail: presedinte@centru.teoctist.ro

www.centru.teoctist.ro

 

 


    
Informaţii personale :

     Locul naÅterii: ObîrÅia, Olt

     Data naÅterii: 6 decembrie 1937

     Fiul lui : Dumitru Åi Ioana Nicu

     Stare civilÄ : cÄsÄtorit cu Nicu Aura

     Confesiune: creÅtin-ortodox

     Copii: Conf. univ. dr. Theodora-Dalila (Facultatea de Farmacie, BucureÅti) n. 04.08.1968, cÄsÄtoritÄ Balaci             

     NaÅ£ionalitate: român

 

Studii :

1951-1954         SEMINARUL  TEOLOGIC  CRAIOVA

1954-1962         LICEUL  “FRAÅ¢II  BUZEÅTI” CRAIOVA

1954-1958         INSTITUTUL  TEOLOGIC DE GRAD UNIVERSITAR BUCUREÅTI

1962-1967         FACULTATEA DE ISTORIE - UNIVERSITATEA DIN BUCUREÅTI

Specific cÄ pentru a urma facultatea de istorie, în mod discriminatoriu, nu mi-au fost recunoscute studiile teologice motiv pentru care a trebuit sÄ urmez liceul de stat Åi sÄ obÅ£in diploma de bacalaureat.

EvidenÅ£iez  cÄ fiind profesor la Seminarul Teologic, din aceleaÅi motive discriminatorii, nu am putut sÄ mÄ prezint la concursul pentru obÅ£inerea gradului didactic I decât în anul 1991.

De asemenea, în anul 1975 am susÅ£inut  examen pentru un post de asistent la catedra de Istoria Economiei NaÅ£ionale la Academia de Studii Economice din BucureÅti, am fost declarat admis, mi s-a solicitat transferul, pe baza caruia am fost eliberat din învÄÅ£Ämântul preuniversitar, însÄ nu am mai fost numit din motive politice, nefiind membru de partid Åi socotit cu origine socialÄ nesÄnÄtoasÄ.

În aceleaÅi condiÅ£ii de inechitate, dupÄ susÅ£inerea unui concurs pentru bursÄ de studii în strÄinÄtate, în cadrul Patriarhiei Române, concurs la care am fost declarat admis Åi propus în douÄ rânduri, odatÄ pentru Austria Åi altÄ datÄ pentru Germania, nu am primit aprobÄrile de rigoare din partea forurilor responsabile. 

             Limbi strÄine:

Franceza – satisfÄcÄtor,              Germana – satisfÄcÄtor             Engleza – Bine

 

             Activitate profesionalÄ :

1958-1962     FuncÅ£ionar la Mitropolia Olteniei

1967-1968     Profesor la Åcoala GeneralÄ OdobeÅti, DâmboviÅ£a

1968-1969     Profesor la Liceul “N. Grigorescu”, Titu, DâmboviÅ£a

1969-1970     Profesor la Åcoala GeneralÄ Titu, DâmboviÅ£a

1970-1971     Profesor la Liceul RÄcari, DâmboviÅ£a

1975-1995     Profesor la Seminarul Teologic Ortodox BucureÅti

1995-2007     Consilier Patriarhal pentru învÄÅ£Ämânt, Patriarhia RomânÄ

2007-prezent: PreÅedinte al Centrului  Social Cultural Religios Patriarhul TEOCTIST

 

            ActivitÄÅ£i didactice :

1991 Gradul didactic I

Membru în Consiliul NaÅ£ional Consultativ pentru InvÄÅ£Ämântul Religios al Ministerului EducaÅ£iei Åi CercetÄrii

Membru al Consiliului Consultativ al Inspectoratului Åcolar al Municipiului BucureÅti

Membru al C. N. E. A. I. P.

Metodist al Inspectoratului Åcolar al Municipiului BucureÅti

 

           Activitate ÅtiinÅ£ificÄ:

Activitatea ÅtiinÅ£ificÄ s-a  concretizat în peste 50 de articole Åi studii publicate în ,,Tribuna ÎnvÄÅ£Ämântului”, ,,Revista de Pedagogie” Åi în revistele bisericeÅti (Biserica OrtodoxÄ RomânÄ, Glasul Bisericii, Vestitorul Bisericesc Åi Chemarea CredinÅ£ei).

LucrÄri de mai mare extindere, în trei volume de reportaje:

- ,,FestivitÄÅ£ile sÄrbÄtoririi a 110 ani de la dobândirea autocefaliei Åi 70 de ani de la înfiinÅ£area Patriarhiei Române”, BucureÅti, 1997, 279 p

- ,,Itinerar pastoral-misionar sud-american. Vizita Prea Fericitului PÄrinte Patriarh Teoctist la Caracas,  în Venezuela, 5-10 noiembrie 1999”, BOR, nr. 7-12, iulie-decembrie/1999, pp. 111-205, extras

- ,,Omagiu jubiliar Prea Fericitului PÄrinte Patriarh Teoctist - 85 de ani de la naÅtere (7 februarie ) Åi 50 de ani de arhierie (5 martie)” BOR, nr. 2-3. Ian-martie 2000, pp. 105-261, extras

- Prezentarea comunicÄrii: ,,Statul învÄÅ£Ämântului religios Åi teologic în România” în cadrul sesiunii  de comunicÄri a Academiei Româno-Americane, Cleveland, SUA, 2000

Prezentarea comunicÄrii: ,,Patriarhul Justinian”, Montreal, Canada, 2001

- Pliante cu MÄnÄstiri din Arhiepiscopia BucureÅtilor

- Trasee turistice, materiale de uz intern, utilizat în cadrul Oficiului NaÅ£ional de Turism

- Monografii privitoare la unele mânÄstiri Åi biserici, utilizate în cadrul Oficiului NaÅ£ional de Turism

- Laureat al Liberty University of Cleveland, decembrie 1999.

           Reportaje:

- Aniversarea a 110 ani de Autocefalie Åi a 70 de ani de Patriarhie de cÄtre Biserica OrtodoxÄ RomânÄ, 229 p, BucureÅti, 1995

- Vizita Prea Fericitului PÄrinte Patriarh TEOCTIST în Venezuela, 117 p, BucureÅti, 1999.

 

            ActivitÄÅ£i didactico-curriculare :

            Organizarea activitÄtilor de elaborare a:

- prevederilor Legii InvÄÅ£Ämântului privind învÄÅ£Ämântul teologic Åi religios (în cadrul Comisiei de InvÄÅ£Ämânt a Camerei DeputaÅ£ilor Åi Senatului)

- prevederilor Legii Statului Cadrelor Didactice pentru cadrele didactice care predau religia

- programelor Åcolare pentru disciplina Religie

- planurilor de învÄÅ£Ämânt pentru Seminariile Teologice, Åcolile de CântÄreÅ£i

- programelor Åcolare la disciplinele teologice din Seminariile Teologice

- manualelor de religie pentru clasele I-XII din învÄÅ£Ämântul de stat.

 

            ActivitÄÅ£i extracurriculare:

- Excursii tematice cu elevii în Å£arÄ Åi în strÄinÄtate (Ungaria, Austria, Italia, ElveÅ£ia, Statele Unite ale Americii etc.)

 

            DistincÅ£ii:

 -1989 Hirotonit Diacon de cÄtre P. F. PÄrinte Patriarh TEOCTIST

 -1995 Crucea PatriarhalÄ

 -1999 Diploma de Merit a “Liberty University”din Cleveland, Statele Unite ale Americii.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Întreaga activitate am desfÄÅurat-o în condiÅ£ii discriminatorii:

- interdicÅ£ia de a urma liceul, pe motiv de origine socialÄ Åi stare materialÄ

- restricÅ£ii privind libertatea de miÅcare

- înlÄturarea pe motive politice de la Academia de Studii Economice

- o perioada de 3 luni de Åomaj, dupÄ înlÄturarea de la ASE

- interdicÅ£ia de plecare la studii în strÄinÄtate cu o bursÄ, obtinutÄ prin concurs, precum Åi alte forme de îngrÄdire a drepturilor cetÄÅ£eneÅti.

Cele de mai sus prezintÄ o activitate de aproape 4 decenii, depusÄ, cu râvnÄ, în domeniul învÄÅ£Ämântului românesc Åi cu satifacÅ£ia cÄ am fost apreciat Åi iubit de elevii Åi colaboratorii mei.

Uniunea Europeana
Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei
Guvernul României

Instrumente structurale
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiectul CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST
„Dăruind vei dobândi“

 

Patriarhul Teoctist Proiect cofinantat prin
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României