NoutÄÅ£i

 

Problemele CetÄÈii

 

7 februarie 2015 - 100 de ani de la naÅterea Patriarhului TEOCTIST

Detalii biografice, activitÄÈile pastoral-misionare Èi ecumenice...

11 aprilie 2013Jurnalul NaÅ£ionalCentrul Social Cultural Religios Patriarhul Teoctist, deruleazÄ, începând cu data de  10.03.2013, proiectul “DÄRUIND VEI DOBÂNDI”, cod SMIS 37332, co-finanÅ£at prin Fondul European de Dezvoltare RegionalÄ, în baza contractului de finanÅ£are încheiat cu Ministerul ComunicaÅ£iilor Åi SocietÄÅ£ii InformaÅ£ionale, Organism Intermediar pentru Axa PrioritarÄ 3 - “Tehnologia InformaÅ£iei Åi ComunicaÅ£iilor pentru sectoarele privat Åi public” al POS CCE. Valoarea totalÄ a proiectului este de 103.972,31 lei, din care asistenÅ£a financiarÄ nerambursabilÄ este de 79.656,21 lei.

Proiectul se implementeazÄ în comuna Crevedia Mare, sat Crevedia MicÄ, Èos PrincipalÄ, nr. 291, judeÈul Giurgiu, pe o duratÄ de 6 luni.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura condiÈii cât mai bune asistenÈei sociale oferite copiilor Èi persoanelor în vârstÄ (grupul ÈintÄ al proiectului Èi al activitÄÈilor asociaÈiei).

Obiectivul specific al proiectului urmÄreÈte creÈterea utilizÄrii tehnologiei informaÈiei Èi comunicaÈiilor (TIC), prin susÈinerea conectÄrii la broadband precum Èi prin consolidarea infrastructurii TIC, prin care se va îmbunÄtÄÈi asistenÈa socialÄ desfÄÈuratÄ de membrii Centrului. Prin proiectul ,,DÄRUIND VEI DOBÂNDI se achiziÈioneazÄ  tehnicÄ de calcul pentru desfÄÈurarea activitÄÈilor asociaÈiei, cu ajutorul cÄreia,  se vor realiza materiale cu privire la activitÄÈile Èi serviciile de asistenÈÄ socialÄ oferite, se vor gÄsi în timp util informaÈiile necesare activitÄÈilor prin accesarea Internetului Èi se vor prezenta pe web-site-ul asociaÈiei, activitÄÈile Centrului. De asemenea, Centrul Social Cultural Religios Patriarhul Teoctist va cunoaÈte Èi o dezvoltare organizaÈionalÄ prin atragerea de noi voluntari, care sÄ sprijine activitÄÈile de asistenÈÄ socialÄ Èi care vor avea acces la echipamente TIC Èi la Internet.

Detalii suplimentare puteÅ£i obÅ£ine de la: Nume persoanÄ de contact prof. Nicu Octavian, funcÅ£ie: PreÈedinte, telefon/fax 021/726.63.54, e-mail centru@teoctist.ro

Decembrie 2012: semnarea contractului de finanÅ£are pentru proiectul "DÄRUIND VEI DOBÂNDI" de cÄtre domnul prof. Octavian NICU, preÅedintele Centrului Social-Cultural-Religios Patriarhul Teoctist Åi domnul Dan NICA, ministrul ComunicaÅ£iilor Åi SocietÄÅ£ii InformaÅ£ionale.

Domnul preÅedinte prof. Nicu Octavian, în Aula Academiei SâmbÄta, de la MÄnÄstirea Brâncoveanu

21 iulie 2011: www.basilica.roMitropolia Moldovei Èi Bucovinei: Elevi botoÅÄneni în tabÄra naÅ£ionalÄ de ecologizare de la SâmbÄta de Sus: În perioada 14-17 iulie, 162 de elevi din judeÅ£ele din nord-estul Å£Ärii au participat la proiectul 'Tineretul implicat în activitÄÅ£i de protecÅ£ia mediului', ce se desfÄÅoarÄ în lunile iulie-august la Academia TeologicÄ de la MÄnÄstirea 'Brâncoveanu' de la SâmbÄta de Sus, informeazÄ „Ziarul Lumina”, EdiÅ£ia de Moldova.

Proiectul este implementat de AsociaÅ£ia RomânÄ pentru CulturÄ, EducaÅ£ie Åi Sport (ARCES) din BucureÅti, în parteneriat cu AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä Åi cu Centrul Social-Cultural-Religios 'Patriarhul Teoctist' din CapitalÄ Åi finanÅ£at din Fondul de Mediu al Ministerului Mediului Åi PÄdurilor. JudeÅ£ul BotoÅani a fost reprezentat de 20 de elevi merituoÅi Åi profesorul voluntar Rozalia Groza de la Åcoala GeneralÄ NumÄrul 11 din BotoÅani. 'Cum au ajuns în zona de munte, priveliÅtea minunatÄ i-a fÄcut pe copii sÄ înÅ£eleagÄ cÄ va fi o tabÄrÄ de neuitat, lucru care s-a Åi confirmat pe parcursul Åederii lor aici. Nici nu aveau de ce sÄ fie altfel, deoarece condiÅ£iile de cazare, masÄ Åi programul taberei au fost foarte bune. DupÄ ce au participat la dezbateri privind tipurile de poluare, agenÅ£i poluanÅ£i, efectele nocive ale poluÄrii asupra darului divin numit 'naturÄ', toÅ£i participanÅ£ii la tabÄrÄ au trecut la punerea în practicÄ a celor învÄÅ£ate. AcÅ£iunile de ecologizare au fost adevÄrate întreceri între echipele celor Åase judeÅ£e, câÅtigÄtoare fiind pÄdurea Åi împrejurimile mÄnÄstirii', a mÄrturisit prof. Rozalia Groza

ActivitÄÅ£i recreative Åi prelegeri cu folos duhovnicesc. 
În una dintre zile, beneficiarii taberei au mers într-o excursie în oraÅul Sibiu, unde au vizitat mai multe obiective turistice: Catedrala mitropolitanÄ OrtodoxÄ, unde elevii s-au închinat Åi au ascultat un cuvânt de învÄÅ£ÄturÄ, Muzeul NaÅ£ional Brukenthal, grÄdina zoologicÄ Å.a. SâmbÄtÄ, 16 iulie, dupÄ ce fiecare echipÄ s-a prezentat în cadrul taberei cu poezii, cântece Åi scenete, a avut loc un concurs de cunoÅtinÅ£e generale, câÅtigÄtoare fiind echipa botoÅÄneanÄ. 'Ziua de sâmbÄtÄ s-a încheiat cu un superb foc de tabÄrÄ unde toÅ£i elevii au cântat, au dansat, s-au bucurat de prieteniile legate în aceastÄ perioadÄ de neuitat Åi au slÄvit pe Dumnezeu pentru aceste zile minunate Åi pentru dragostea cu care au fost înconjuraÅ£i atât de organizatorii taberei, cât Åi de pÄrintele stareÅ£, arhimandritul Ilarion Urs. În ultima zi, dupÄ ce copiii au fost recompensaÅ£i cu premii Åi diplome, însoÅ£iÅ£i de profesorii voluntari, au pornit spre casÄ, fericiÅ£i cÄ au legat noi prietenii, au învÄÅ£at lucruri noi Åi cu dorinÅ£a de a transmite Åi colegilor lor de ÅcoalÄ sau joacÄ cele învÄÅ£ate în acest loc mirific Åi binecuvântat de Dumnezeu, numit SâmbÄta de Sus. MulÅ£umim Åi pe aceastÄ cale tuturor organizatorilor Åi rugÄm pe Bunul Dumnezeu sÄ rÄsplÄteascÄ efortul lor', a spus prof. Rozalia Groza.

07 iulie 2011:  ZIARUL LUMINA, Tabere naÅ£ionale de ecologizare la SâmbÄta de Sus

Prima grupÄ de 162 de copii din judeÅ£ele regiunii de Nord-Vest a Å£Ärii a participat la prima acÅ£iune de ecologizare a pÄdurilor din apropierea MÄnÄstirii "Brâncoveanu" de la SâmbÄta de Sus, activitate organizatÄ în cadrul unui proiect amplu, ce vizeazÄ implicarea a peste 1300 de copii din întreaga Å£arÄ.

În lunile iulie Åi august din acest an, cei 1300 de elevi Åi studenÅ£i voluntari din toate judeÅ£ele Å£Ärii, însoÅ£iÅ£i de 80 de profesori voluntari, participÄ la proiectul "Tineretul implicat în activitÄÅ£i de protecÅ£ie a mediului", implementat de AsociaÅ£ia RomânÄ pentru CulturÄ, EducaÅ£ie Åi Sport (ARCES) din BucureÅti, în parteneriat cu AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä Åi cu Centrul Social-Cultural-Religios "Patriarhul Teoctist" din CapitalÄ Åi finanÅ£at prin Fondul de Mediu al Ministerului Mediului Åi PÄdurilor. Proiectul presupune o serie de activitÄÅ£i la Academia TeologicÄ de la MÄnÄstirea "Brâncoveanu" de la SâmbÄta de Sus, printre care seminarii de informare asupra modalitÄÅ£ilor de protejare Åi ecologizare a mediului, concursuri pe teme de ecologie, excursii în împrejurimi Åi participarea la slujbele religioase oficate la mÄnÄstirea braÅoveanÄ.

07 iunie 2011: AsociaÈia RomânÄ pentru CulturÄ, EducaÈie Èi Sport încheie parteneriatul cu CENTRUL SOCIAL CULTURAL RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST, reprezentat de domnul preÈedinte prof. NICU OCTAVIAN, în vederea implementÄrii proiectului TINERETUL IMPLICAT ÎN ACTIVITÄÈI DE PROTECÈIE A MEDIULUI.

Uniunea Europeana
Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei
Guvernul României

Instrumente structurale
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiectul CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST
„Dăruind vei dobândi“

 

Patriarhul Teoctist Proiect cofinantat prin
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României